Clubwerking

Op deze pagina vindt u alles omtrent onze clubwerking. Daarnaast verstrekken we info over de voordelen van aansluiting bij onze vereniging. Meer informatie is steeds bij de bestuursleden te bekomen. Hun naam, adres en telefoonnummer vindt u ook op deze site (BESTUUR).

1. LIDGELD 2018
Actieve leden
- Individueel lidgeld: 15,00 EUR
- Voor elk ander gezinslid: + 15,00 EUR
- Vanaf het derde gezinslid  + 10,00 EUR
- Alle leden ontvangen een lidkaart en genieten van dezelfde voordelen.
- Wanneer verschillende leden op hetzelfde adres wonen sturen we slechts één tijdschrift naar dit gezin.
Steunende leden
- Minstens 15,00 EUR - Alle steunende leden ontvangen het tijdschrift.

2. VOORDELEN VAN AANSLUITING
- Lid zijn bij een toffe club met veel activiteiten. Dit biedt u heel wat mogelijkheden.
- Lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk zodat u geen enkele verantwoordelijkheid draagt i.v.m. de club.
- U geniet op alle wandeltochten van Wandelsport Vlaanderen vzw, (dit is de overkoepelende wandelfederatie die
  zowat 250 clubs groepeert), een korting van minstens 0,40 EUR op de inschrijfprijs.

U ontvangt:
- Zelfklevers die u verlossen van alle inschrijfformaliteiten op wandeltochten.
- Een wandelboekje waarop u uw wandelprestaties kunt noteren.
- Een tijdschrift, goed verzorgd, boordevol informatie over wandelen en nog veel meer.
- U kunt verdienstelijk lid van de club worden wanneer u regelmatig wandelt. 
De verdienstelijke leden ontvangen in maart een nuttig geschenk.
- U hebt een zeer degelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op alle                     organisaties (en de weg naar en van die wandeltocht) waaraan u deelneemt. 
   De verzekeringsmaatschappij voorziet een franchise van 25,00 EUR bij lichamelijke ongevallen.
- U kunt deelnemen aan busreizen van Wandelclub Koekelare tegen bijzondere gunstige voorwaarden.
- U kunt Walking 2018 aanschaffen tegen de gunstprijs van 7,00 EUR (i.p.v. 17,00 EUR).

3. WENST U BIJ EEN ORGANISATIE TE HELPEN?
Helpen is nooit verplicht!
MAAR!!! Er zijn altijd helpende handen nodig zowel bij een organisatie als daar buiten.
WIJ WAARDEREN DE MEDEWERKERS!
Neem contact op met onze bestuurders. Zij kunnen u uitvoerig de nodige informatie geven.

4. BELANG VAN DE LIDKAART
Het is aangeraden de lidkaart steeds bij te hebben. Zij is immers geld waard! Op (bijna) alle wandeltochten en bij sommige handelszaken krijgt men op vertoon van die kaart korting. Bij ongeval op een wandeling geeft ze heel wat nuttige informatie voor het invullen van de ongevalsaangifte. Zorg ervoor dat u steeds een klever van de mutualiteit op zak hebt. Aldus kunt u bij een gebeurlijk ongeval onmiddellijk de passende inlichtingen verstrekken. 

5. HOE WORDT U VERDIENSTELIJK LID? 
Tijdens het ledenfeest op de 3de zaterdag van maart huldigen wij onze verdienstelijke leden. Zij ontvangen een nuttig geschenk. 
- Minstens aan 25 georganiseerde wandeltochten deelnemen tussen de laatste zondag van februari 2018 en de        laatste zaterdag van februari 2019. 
- Het lid kan het bewijs van het aantal deelnames enkel leveren door het voorleggen van een afgestempeld              wandelboekje. Het gebruik van een elektronisch wandelboekje wordt eveneens toegestaan. 
- Helpen bij een eigen inrichting van de club staat gelijk met zelf wandelen. 
- Het bestuur houdt op de zaterdag voor het afsluiten van het wandeljaar een zitdag, waarop de leden hun aantal    deelnames en gestapte kilometers kunnen bezorgen. 
- Aan de hand van de binnen gebrachte kilometers zal een rangschikking opgemaakt worden, waarbij de eerste        drie van ieder categorie een waardebon krijgen. 
- Iemand die voor een andere club wandelt komt niet in aanmerking om verdienstelijk lid te zijn. 

6. STEMPELKAART

Onze club geeft een stempelkaart uit waarop alle tochten van eigen club vermeld staan. Wanneer men op de vermelde dag bij onze club komt wandelen laat men deze afstempelen. Wanneer men aan vier van de vijf tochten deelneemt ontvangt men op de vijfde en laatste tocht een fles Omer (75cl). 

7. WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL? 
Iedereen die een inschrijvingskaart heeft is verzekerd. Zo u een ongeval overkomt tijdens een wandeling op weg naar of van een wandeltocht tijdens enige activiteit van onze club ... handel steeds als volgt: 
Het ongeval gebeurt bij onze club 
Neem contact op met de verantwoordelijke van de club (secretaris). Zij zal U een ongevalsaangifte opmaken. Bij een ongeval ontvangt U steeds een medisch attest dat uw behandelende arts moet invullen. 
Dit ingevuld medisch attest stuurt u zo vlug mogelijk terug naar Wandelsport Vlaanderen. 

Het ongeval gebeurt bij een andere club 
Meldt dit aan de organisatoren en vraag hen een ongevalsaangifte op te maken. 
Bezorg deze  ongevalsaangifte zo spoedig mogelijk aan onze voorzitter. Hij zal de passende stappen zetten voor de afhandeling van het dossier. 

8. WAT VRAAGT DE CLUB VAN U? 
In principe niets! Onze leden zijn volkomen vrij! Wel vragen wij om op de inschrijfkaart steeds te vermelden 
"lid Wandelclub Koekelare vzw WSVL 5127". 
Op vraag krijgen de leden een blad duidelijk vooraf gedrukte zelfklevers met hun naam, adres en clubnaam. Bijkomende bladen kunt u bestellen op al onze organisaties. Wij brengen het tegen de volgende wandeltocht in orde. 

9. HET TIJDSCHRIFT 
Sinds vele jaren geven wij het tijdschrift "Het Wandelaartje" uit. We sturen het driemaandelijks aan actieve en steunende leden. Het blad bevat informatie omtrent clubwerking, nuttige tips, anekdoten en aankondigingen van eigen organisaties. Artikels van clubleden zijn steeds welkom. Schrijffouten zijn geen probleem en ook voor wie moeilijk schrijft zorgen we voor een degelijke weergave. Foto's, digitale foto's kunnen wij zonder probleem verwerken. 
PROBEER HET EENS! 

10. HEBT U VOORSTELLEN OF VRAGEN? 
Wij staan open voor alle suggesties die de clubwerking kunnen dienen. Op onze organisaties, en bij de bestuursleden kunt u steeds ideeën formuleren. Hebt u nog vragen? Geen nood, op al onze organisaties kunt u aan de inschrijftafel terecht. 

11. NOG INFO? 
- Op alle organisaties van de club. 
- Op de nummers: Secretaris Rosa Vanhee: +3251/58 08 99
 Voorzitter Jacques Jongbloet: +32494/72 67 43